W razie cesji wierzytelności (w tym objętych tytułem wykonawczym) na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta.

W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtowała się jednak  odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym. Uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego stanowiło bowiem przywilej, z którego nie mogły korzystać podmioty niebędące bankami.

W efekcie, wierzyciel, który nabył wierzytelność objętą bankowym tytułem egzekucyjnym, nie mógł powołać się na przejście uprawnień i uzyskanie klauzuli wykonalności na podstawie 788 k.p.c. i musiał ustalić istnienie roszczenia w drodze procesu sądowego, uzyskać nowy tytuł wykonawczy i dopiero na jego podstawie egzekwować roszczenie. Innymi słowy, wierzyciel niebędący bankiem w ogóle nie mógł korzystać ze szczególnej podstawy prowadzenia egzekucji, jaką stanowił bankowy tytuł egzekucyjny, w szczególności uzyskać nadania na swoją rzecz klauzuli wykonalności dotychczasowemu tytułowi na podstawie art. 788 k.p.c.

Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) przestał obowiązywać w Polsce 1 sierpnia 2016 roku za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym powyższa zasada dyskontynuacji przez podmioty pozabankowe egzekucji wszczętych przez bank na podstawie BTE dotyczy coraz mniejszej puli spraw.

Obecnie przyjmuje się, że nabywca wierzytelności bankowej, który przez umowę przelewu uzyskuje prawo do wierzytelności objętej dotychczasowym tytułem wykonawczym, jest uprawniony do sui generis kontynuacji egzekucji wszczętej przez bank na podstawie ww. tytułu, o ile  uzyska na swoją rzecz klauzulę wykonalności i wniesie o wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego. W myśl bowiem art. 788 § 1 k.p.c. “jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Na zakończenie warto dodać, że każdy dokument z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny  jest dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.

Uchybienia w zakresie nadawania nowej klauzuli wykonalności mogą być przedmiotem zażalenia do sądu, a gdy termin na złożenie takiego zażalenia już minął a brak było przesłanek nadania nowej klauzuli – można mówić o prowadzeniu egzekucji nieistniejącej (na podstawie nieistniejącego tytułu). W tej konfiguracji, kwestionowanie ww. “tytułu” odbywa się poprzez skargę na czynności komornika.