WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36

Nowości i aktualności

Nowości i aktualności

Zniesienie współwłasności

Dużo prawdy jest w rzymskiej paremii -  discordias solet parere communio (współwłasność zazwyczaj rodzi spory), jak też w znanym powiedzeniu „powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki”, którego źródłem jest bajka Jana Brzechwy pt. „Lis i jaskółka”. Współwłasność jest bowiem takim stanem, który – podobnie jak inne stany „współ-” czy „spół-” - budzi wiele emocji lub może wiązać się z licznymi problemami i komplikacjami. Tam, gdzie współwłaściciele nie potrafią lub nie chcą się dzielić, gdzie trudno o zgodę, jednomyślność czy możliwość realizowania…

Czytaj dalej

Dopuszczalność kontynuowania przez cesjonariusza egzekucji wszczętej przez bank historycznie i obecnie

W razie cesji wierzytelności (w tym objętych tytułem wykonawczym) na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta. W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtowała się jednak  odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym. Uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego stanowiło bowiem przywilej, z którego nie mogły korzystać podmioty niebędące bankami. W efekcie, wierzyciel,…

Czytaj dalej

Umorzenie udziałów w ciężar zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umorzenie to czynność polegająca na unicestwieniu przez spółkę części własnych praw udziałowych. Podstawowym warunkiem umorzenia udziału jest odpowiednie postanowienie umowy spółki, przewidujące możliwość umorzenia udziałów. Jednakże dopóki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje w fazie spółki w organizacji, dopóty umorzenie udziałów w spółce jest w ogóle niedopuszczalne. Kodeks spółek handlowych zezwala także na umorzenie części udziału, o ile w umowie przewidziano, że wspólnik może mieć, co najwyżej jeden udział[1]. Umowa spółki może przewidywać umorzenie w swej pierwotnej lub zmienionej treści. W pierwszym…

Czytaj dalej

Wątpliwe egzekucje z rachunku spółki cywilnej za długi jednego ze wspólników

Coraz częstszą praktyką stosowaną przez organy egzekucyjne tak i w egzekucji cywilnej, jak też w egzekucji administracyjnej jest zajmowanie na podstawie tytułu wykonawczego wierzytelności z rachunku wspólnego spółki cywilnej za długi jednego ze wspólników. Rzekomą podstawą do takiego działania jest w egzekucji cywilnej art. 89`1 indeks 1 paragraf 1 k.p.c., a w egzekucji administracyjnej art. 81 paragraf 1a ustawy postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wskazane praktyki budzą jednak zasadnicze wątpliwości co do ich zgodności z przepisami prawa i samą konstrukcją spółki…

Czytaj dalej