Przy świadczeniu pomocy prawnej wykorzystujemy nie tylko nasze doświadczenie i znajomość prawa rolnego, lecz także wiedzę z zakresu rolnictwa uzyskaną na Studiach Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki temu znamy specyfikę i problemy wiążące się z działalnością klientów z sektora rolnictwa.

Zajmujemy się w szczególności:

  • doradztwem prawnym związanym z obrotem nieruchomościami rolnymi pomiędzy podmiotami publicznymi lub prywatnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych)
  • prowadzeniem spraw o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (zarówno tych, gdzie ma dojść do podziału gospodarstwa pomiędzy uczestników, jak i przejęcia gospodarstwa przez jeden podmiot)
  • doradztwem w kwestiach związanych z dziedziczeniem gospodarstwa rolnego
  • reprezentowaniem klientów przed inspekcjami i innymi organami administracji, w szczególności w przypadku kontroli, sporządzaniem odwołań oraz innych pism do organów administracyjnych wyższego szczebla, a także skarg do sądów administracyjnych na niezgodne z prawem działanie organów administracji
  • sporządzaniem, weryfikacją, opiniowaniem umów kontraktacji, dzierżawy, najmu, o świadczenie usług np. magazynowych, ubezpieczeniowych i innych związanych z produkcją rolną, a także negocjowaniem warunków ww. umów.