• Otrzymałeś nakaz zapłaty, z którym się nie zgadzasz?
  • Sąd zobowiązał Cię do złożenia odpowiedzi na pozew lub innego pisma?
  • Odebrałeś korespondencję z sądu, z którą nie wiesz co zrobić?
  • Chcesz wnieść sprawę do sądu?
  • Wydany wyrok jest Twoim zdaniem niesprawiedliwy i chcesz się odwołać?

Zgłoś się pilnie do nas!

Kancelaria pomaga w prowadzeniu sporów, zarówno przed sądami powszechnymi (czyli państwowymi), jak i w ramach sądownictwa polubownego (arbitraż).

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach rozpoznawanych nie tylko w wydziałach cywilnych sądów, lecz także w wydziałach rodzinnych, ksiąg wieczystych oraz gospodarczych, w tym rejestrowych (KRS) i do spraw upadłościowych i naprawczych. W tym zakresie w szczególności:

  • sporządzamy pisma procesowe i inne: m. in. pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne lub inne, zarzuty lub sprzeciwy od nakazów zapłaty lub od wyroków zaocznych, wnioski o przywrócenie terminu i inne,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami (w tym przed Sądem Najwyższym), trybunałami, sądami polubownymi (arbitrażowymi) – zarówno stałymi, jak i powołanymi ad hoc,
  • reprezentujemy pokrzywdzonego lub powoda cywilnego w postępowaniu karnym i wykroczeniowym,
  • proponujemy rozstrzygnięcia ugodowe i negocjujemy warunki porozumień zamykających spór – w sytuacjach, gdy jest to korzystne dla Klienta,
  • sporządzamy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.