• Dostałeś pismo z urzędu i nie wiesz co z nim zrobić?
  • Nie zgadzasz się z wydaną decyzją administracyjną?
  • Chcesz wnieść skargę?
  • Wszczęto względem Ciebie (Twojej firmy) kontrolę?
  • Ubiegasz się o pozwolenie na prowadzenie określonej działalności?

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, udziela porad prawnych, sporządza opinie, zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach przez sądami i organami administracyjnymi.

Pomoc prawna uwzględnia m.in.:

  • reprezentację przed organami administracji publicznej / urzędami,
  • zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie odwołań, zażaleń, wniosków, skarg, w tym skarg kasacyjnych lub innych pism w postępowaniach administracyjnych,
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym koncesji, licencji i zezwoleń (w tym przed urzędami gmin, starostwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi, administracją rządową, Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).