Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych lub innych jednostek, od ich utworzenia, przez bieżące kontakty gospodarcze, po ewentualną likwidację lub upadłość.

W zakresie prawa spółek m.in.:

  • przygotowujemy umowy spółek, statuty, akty założycielskie, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne,
  • obsługujemy organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy,
  • sporządzamy kompleksową dokumentację korporacyjną począwszy od pełnomocnictw, uchwał i protokołów, a kończąc na wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • pomagamy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw.

W zakresie inwestycji i umów m.in.:

  • prowadzimy obsługę inwestycji kapitałowych, w tym: nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, nabywanie i zbywanie mienia, połączeń, podziałów, przekształceń, koncentracji, restrukturyzacji, prywatyzacji,
  • doradzamy w zakresie kontraktów handlowych, standardowych i niestandardowych umów, w tym: porozumień pomiędzy wspólnikami, umów zbywania lub nabywania udziałów,
  • sporządzamy lub opiniujemy projekty umów, jak również wspieramy podczas negocjacji umów.

W pozostałym zakresie m.in.:

  • sporządzamy opinie prawne, memoranda, przeglądy i analizy (due diligence),
  • reprezentujemy w sporach sądowych, w szczególności gospodarczych oraz przed organami administracji,
  • sporządzamy pisma procesowe w sprawach gospodarczych, w tym m.in. pozwy o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników,

świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego