Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę za tzw. błąd medyczny, uzyskując dla Klientów wysokie kwoty na pokrycie poniesionej szkody/krzywdy. Wsparcia merytorycznego udzielają nam doświadczeni lekarze. Doradzamy także w razie naruszenia praw pacjenta. Występujemy też przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej. Prowadzimy sprawy o naruszenie dobrego imienia lekarza.

Sprawy o rekompensatę za błąd lekarski (medyczny)

Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia z powodu zaniedbania lub błędu personelu medycznego?

Bliska Ci osoba zmarła w związku z błędem popełnionym przez lekarza?

Personel medyczny dopuścił się zaniedbań związanych z przebiegiem ciąży (np. niedotlenienie płodu), co zaszkodziło zdrowiu Twojego dziecka?

Lekarz postawił błędną diagnozę, która spowodowała, że byłeś niewłaściwie leczony albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby?

W szpitalu omyłkowo podano ci złe leki, operator pozostawił gazik w Twojej jamie brzusznej, uszkodzono ci jakiś organ podczas operacji, a może postawiono błędną diagnozę co do Twojego stanu zdrowia lub nie zdiagnozowano złamania?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej rekompensaty w związku ze szkodą związaną ze świadczeniem usług medycznych – skontaktuj się z nami!

W przypadku błędu medycznego, skutkiem którego jest w szczególności:

 • uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, krzywda fizyczna lub psychiczna,
 • śmierć dziecka przy porodzie, śmierć matki po porodzie
 • kalectwo lub nieuleczalna choroba w związku z niedotlenieniem dziecka w ciąży lub przy porodzie

– nasza pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • dochodzenie odszkodowań za szkodę majątkową (wydatki na leki, wizyty u specjalistów, dodatkową opiekę itd.)
 • występowanie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę niematerialną (ból, cierpienie itp.)
 • żądanie renty związanej z całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy, zwiększeniem potrzeb. lub zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość.

Naruszenie Praw Pacjenta

Naszym Klientom zapewniamy  doradztwo i reprezentację w sprawach dotyczących naruszenia Praw Pacjenta.

Jeśli przykładowo:

 • podczas pobytu w szpitalu naruszono Twoją godność lub nie poszanowano Twojego prawa do intymności (np. poprzez przeprowadzenie badań lub zadawanie intymnych pytań w obecności innych pacjentów)
 • niezasadnie odmówiono Ci podania środków przeciwbólowych
 • nie udzielono Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, ich następstwach, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • bezzasadnie odmówiono Ci świadczeń zdrowotnych
 • chciałeś zgłosić wystąpienie u Ciebie działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego, a odmówiono Ci przyjęcia tego zgłoszenia
 • w inny sposób naruszono Twoje prawa jako pacjenta

– zgłoś się do nas!

Pomoc prawna dla lekarzy

Lekarzom świadczymy kompleksowe usługi prawne głównie w zakresie:

 • zastępstwa przed organami samorządów zawodowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
 • sporów z pacjentami, w tym prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji z pacjentem
 • spraw o naruszenie dobrego imienia lekarza.

Sprawy z zakresuzdrowia psychicznego

W tym zakresie doradzamy lub reprezentujemy w sprawach:

 • o ubezwłasnowolnienie
 • związanych z przyjęciem osoby do szpitala bez jej zgody
 • dotyczących procedury umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody
 • o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego
 • o skierowanie przez sąd niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację.

Pozostałe sprawy związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub spowodowaniem śmierci (np. wypadki komunikacyjne)

Świadczymy pomoc prawną także w innych sprawach związanych z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub spowodowaniem śmierci, w szczególności gdy przyczyną powyższych skutków są wypadki komunikacyjne. Reprezentujemy ofiary wypadków lub ich bliskich w postępowaniach zarówno przedsądowych przed ubezpieczycielem sprawcy, jak sądowych  w celu uzyskania dla Klienta należnego mu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.